• Điều kiện bảo hành
  • Hàng hóa sẽ được bảo hành nếu đáp ứng đủ hai điều kiện sau đây:
  • Hàng hóa không hoạt động hoặc hoạt động không đồng bộ do lỗi của nhà sản xuất.
  • Hàng hóa bị hư hỏng trong điều kiện sử dụng bình thường.
  • Những trường hợp không được bảo hành
  1. Thời hạn bảo hành đã hết;
  2. Do lỗi Bên A trong quá trình sử dụng, bảo quản hay hỏng hóc do tác động cơ học: biến dạng, rơi, vỡ, va đập, bị xước; bị hỏng do ẩm ướt, hoen rỉ, ngấm nước, thiên tai, hoả hoạn; hỏng do động vật xâm nhập vào hoặc do con người làm hỏng;
  3. Không bảo hành các phần mềm hoặc lỗi do virus gây ra; và
  4. Việc bảo hành không bao gồm: phụ kiện, vật tư tiêu hao trong quá trình sử dụng.
  • Chính sách bảo hành
  • Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.